Ochrana osobných údajov

E-Shop A care Veterina je informačným systémom registrovaným na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 3585. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov fyzických osôb

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)

Tieto informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov (ďalej len „Informácie“) poskytuje spoločnosť A care, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 724 609, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka. č. 19734/T ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.acare.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva, najmä pre svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Informácie sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačne opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich zákazníkov.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvane vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možne dosiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely predaja tovaru, je poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné uskutočniť nákup v internetovom obchode www.acare.sk. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuzavretie kúpnej zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase zákazníka, ako napríklad v prípade spracúvania na marketingové účely, je poskytnutie údajov zo strany zákazníka dobrovoľné.  V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, spoločnosť Vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame

V rámci činnosti spoločnosti dochádza k spracúvaniu ďalej uvedených kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

  • identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, mailová adresa, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa jej obchodné meno, adresa doručenia, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH).Účel a právny základ spracúvania osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Spoločnosť si Vás dovoľuje ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodné stanovenými účelmi spracúvania.V rámci činnosti spoločnosti môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledujúce účely spracúvania:Predaj tovarov  Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť nákup v internetovom obchode www.acare.sk. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuzavretie kúpnej zmluvy.

   Poskytovanie služieb

   Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje aj za účelom poskytovania služieb (napríklad, organizácia školení na produkty). Spracúvanie osobných údajov na tieto účely je založené na Vašom dobrovoľnom súhlase, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

   Marketingové účely 

   Spoločnosť  spracováva Vaše osobné údaje aj na marketingové účely. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely je založené na Vašom dobrovoľnom súhlase. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, spoločnosť Vám nebude môcť zasielať žiadne marketingové informácie.

   V rámci spracúvania osobných údajov na marketingové účely nedochádza k anonymnému spracúvaniu údajov o zdravotnom stave zákazníka. Údaje o zdravotnom stave patria do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je prípustné iba za podmienok vymedzených v článku 9 ods. 2 GDPR. Na anonymné spracúvanie osobných údajov o zdravotnom stave na marketingové účely musí dotknutá osoba udeliť súhlas, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

   Zdroje, z ktorých osobné údaje pochádzajú

   Osobné údaje získavame priamo od Vás vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.acare.sk.

   Príjemcovia osobných údajov

   Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje iným subjektom, ktorými sú orgány verejnej moci (napríklad, súdy) a iné fyzické alebo právnické osoby, v prípade, že to bude potrebné na plnenie kúpnej zmluvy alebo na uplatnenie nárokov z kúpnej zmluvy.

   Prenos osobných údajov do tretích krajín

   Spoločnosť nemá v úmysle preniesť akékoľvek Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

   Doba uchovávania údajov

   Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a 10 rokov po uplynutí záručnej lehoty. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje budú zlikvidované (vymazané, skartované).

   V prípade spracúvania osobných údajov na účel poskytovania služieb a na marketingové účely na základe udeleného súhlasu spoločnosť spracúva osobné údaje len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do doby, kým nedôjde k jeho odvolaniu.

    

   Automatizované rozhodovanie

   Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

   mlčanlivosti

   Prevádzkovateľ podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na jeho zamestnancov počas trvania pracovného pomeru a po jeho skončení.

   Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje voči Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, napríklad, pri oznámení porušenia ochrany osobných údajov alebo výkone kontroly.

   Vaše práva ako dotknutej osoby

   Máte právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a máte právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa GDPR.

   Máte právo osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa Vás týkajú, získať od spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

   V žiadosti o prístup k osobným údajom musíte výslovne uviesť, že žiadate  aj o získanie prístupu k osobným údajom a/alebo poskytnutie kópie osobných údajov, inak spoločnosť je oprávnená Vašu žiadosť považovať za žiadosť o potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané. Prvé poskytnutie kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie spoločnosť je oprávnená účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

   Máte právo, aby Vaše osobné údaje boli k inému prevádzkovateľovi prenesené priamo spoločnosťou, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním listu alebo mailu na kontaktnú adresu spoločnosti.

   Voči spoločnosti si môžete uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti na našu adresu, prípadne elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu. V prípade podania žiadosti osobne alebo telefonicky spoločnosť poskytne požadované informácie iba v prípade, ak bude totožnosť žiadateľa riadne preukázaná.

   Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR.

   Kontaktné údaje prevádzkovateľa
   Prevádzkovateľ
   A care, s.r.o.
   Sídlo: Hraničná 5, 922 10 Trebatice
   Telefónne číslo: 032 777 30 70, 032 777 30 71
   Bezplatná infolinka: 0800 183 801
   Fax: 032 777 30 72
   E-mail: acare@acare.sk

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Vitality

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk